logo MaxPress SK

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a to najmä vtedy, keď navštevujete našu webovú stránku. Preto Vám toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytne komplexné informácie o tom, ktoré z Vašich osobných údajov spracúvame vtedy, keď vyžívate naše internetové služby a ako my (ako prevádzkovateľ údajov) chránime tieto osobné údaje. Osobne údaje sú spracúvané na základe príslušných zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov: Maxpress s.r.o., IČO: 50714082, so sídlom Budovateľská 8, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42563/N

Zástupca prevádzkovateľa:
Andrej Zachar, konateľ
Marek Jurčo, konateľ


A) Návšteva našej webovej stránky

Pri návšteve našej webovej stránky neuchovávame na našich internetových serveroch žiadne Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu. Kvôli lepšiemu využívaniu našej webovej stránky je však výhodné, ak sú dočasne uchovávané protokolové súbory a cookies a to je dôvod, prečo Vás na našej webovej stránke žiadame o súhlas. Nie ste povinný/á poskytnúť takýto súhlas a budete môcť túto webovú stránku využívať i bez jeho poskytnutia, v niektorých prípadoch však môžete pocítiť určité obmedzenia pri využívaní našej webovej stránky.


B) Súhlas s uchovávaním a používaním protokolových súborov a s používaním cookies

1. Ak poskytnete Váš výslovný súhlas s uchovávaním a používaním protokolových súborov a cookies, naše internetové servery budú dočasne uchovávať informácie o každom prístupe k protokolovému súboru. Na základe toho budú zhromažďované a uchovávané nasledujúce údaje:

IP adresa žiadajúceho počítača
Dátum a čas prístupu
Názov a URL stiahnutého súboru
Množstvo prenesených dát
Informácie o tom, či bola požiadavka úspešná (kód statusu HTTP)
Informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme
Webová stránka, z ktorej sa prístup uskutočňuje

Právny základom pre uchovávanie týchto údajov je náš legitímny záujem, pretože takéto údaje slúžia najmä na riadnu prevádzku servera a bezpečnostného systému (článok 6 (1) (f) GDPR).

Okrem toho, ak poskytnete svoj súhlas, naša webová stránka používa i cookies (viac informácií nájdete nižšie v časti Pravidla pre používanie cookies).

Zhromaždené údaje sú spracúvané kvôli tomu, aby umožnili využívanie webovej stránky (vytvorenie pripojenia), kvôli bezpečnostnému systému, technologickej správe sieťovej infraštruktúry a kvôli anonymizovanému štatistickému posúdeniu používania a optimalizácie našich internetových stránok.

Zhromaždené údaje sú uchovávané maximálne počas obdobia 38 mesiacov.

V tomto kontexte by sme radi zdôraznili, že IP adresy budeme posudzovať len interne, napríklad v prípade útoku na našu sieťovú infraštruktúru.

2. Údaje, ktoré boli uložené pri Vašej návšteve našich internetových stránok budú poskytnuté tretím stranám len v tých prípadoch, kedy sme povinní ich poskytnúť v zmysle zákona alebo na základe rozhodnutia súdu alebo ak je takéto poskytnutie nevyhnutné kvôli uplatňovaniu práv a trestnému stíhaniu v prípade útoku na našu internetovú infraštruktúru. Údaje nesmú byť poskytnuté na iné nekomerčné alebo komerčné účely.

3. V súvislosti s uloženými protokolovými súbormi nevykonávame všetky operácie spracúvania len my sami, ale spoliehame sa i na podporu našich starostlivo vybraných a spoľahlivých partnerov (= sprostredkovateľov údajov), t. j. ITBH, elements.at New Media Solutions GmbH. Títo sprostredkovatelia údajov zaisťujú ochranu Vašich osobných údajov prostredníctvom náležitých a najmodernejších technických a organizačných opatrení. Naši partneri nesmú používať poskytnuté osobné údaje na iné účely než sú tie, na ktoré ich dostali.


4. Pravidlá používania cookies

Ak poskytnete Váš výslovný súhlas s uchovávaním a používaním protokolových súborov a cookies pri návšteve našej webovej stránky, naše webové stránky budú využívať cookies i v niektorých ďalších prípadoch okrem tých, ktoré sú uvedené v bode A. Slúžia na to, aby boli naše internetové služby priateľskejšie voči užívateľom a efektívnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Údaje sú zhromažďované a uchovávané v anonymizovanej alebo pseudonymizovanej forme.

Po prvom kontakte s internetovým obchodom sú na termináli užívateľa vygenerované nasledujúce cookies:

Pred prihlásením:

Jazyk (jazykový parameter) = platný do konca návštevy
ROUTEID (parameter pre loadbalancer) = platný do konca návštevy
Po prihlásení

sid (parameter návštevy) = platný do konca návštevy
sid key (parameter návštevy) = platný do konca návštevy

Po vstupe do internetového obchodu a/alebo na webovú stránku vytvorí Google Analytics nasledujúce cookies:

• _ga: (Google Parameter), životný cyklus 2 roky

• _gid: (Google Parameter), životný cyklus 24 hodín

• _gat: (Google Parameter), životný cyklus 10 minút

V nastavení Vášho prehliadača môžete definovať, či majú byť cookies vytvárané alebo nie. Príslušným nastavením môžete zabrániť vytváraniu cookies; radi by sme však zdôraznili, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.


5. Používanie Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics - službu internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc.

I Google Analytics využíva cookies, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní webovej stránky generované cookies (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a budú uchovávané na tomto serveri. Google použije tieto informácie na posúdenie toho, ako využívate webovú stránku, na vypracovanie správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou a internetom. Google prenesie takéto informácie tretím stranám v relevantných prípadoch, ak to bude nevyhnutné v zmysle zákona a to len do takého rozsahu, do akého tretie strany spracúvajú takéto údaje v mene spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade neprepojí Vašu IP adresu s inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Príslušným nastavením Vášho prehliadača môžete zabrániť vytváraniu cookies; radi by sme však zdôraznili, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google získavať zhromaždené údaje a spracúvať ich tak, že si stiahnete a nainštalujete relevantný plugin pre prehliadač z adresy

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ďalšie informácie o podmienkach používania a pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa ochrany súkromia získate, ak kliknete na nasledujúce linky:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=sk

https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk

Spoločnosť Google Inc. je certifikovaná zmysle Dohovoru o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Tento certifikát nájdete tu:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


C) Internetový obchod

1. Ak si vytvoríte zákaznícky profil na našej webovej stránke alebo zadáte objednávku prostredníctvom nášho internetového obchodu, budete požiadaný/á, aby ste zadali svoje osobné údaje do online formulárov. Tieto informácie a/alebo údaje, ktoré uvediete a údaje, ktoré vyplynú zo spracovania Vašej objednávky, najmä

číslo objednávky a stav objednávky
informácie o dodaní (dátum, spôsob prepravy, dodacia adresa atď.)
e-mail
sú potrebné pre spracovanie zmluvy s Vami.

Uvedené údaje môžu byť uchovávané počas 3 rokov.

2. Vaše osobné údaje nesmú byť prepojené alebo synchronizované s inými údajmi a musia byť použité výlučne len v rámci služieb, o ktoré ste požiadali. Bez Vášho výslovného súhlasu nesmieme používať Vaše údaje na marketingové účely, na účely prieskumu trhu alebo prieskumu mienky.

3. Kvôli tomu, aby sme mohli riešiť zmluvný vzťah s Vami budú Vaše osobné údaje poskytnuté nižšie uvedeným kategóriám príjemcov a to najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) Údaje budú vždy poskytované prepravcovi, ktorého poveríme dodaním tovaru. Poskytnuté budú len tie údaje, ktoré sú potrebné pre zaslanie tovaru.

b) Priame poskytnutie

Ak sú Vaše osobné údaje poskytnuté sprostredkovateľovi osobných údajov, takéto osobné údaje môžu byť použité len na ten účel, kvôli ktorému boli poskytnuté. Naši sprostredkovatelia osobných údajov zaisťujú ochranu Vašich osobných údajov prostredníctvom náležitých a najmodernejších technických a organizačných opatrení.

4. Poskytnutie uvedených osobných údajov je potrebné kvôli uzatvoreniu zmluvy, inak nemôžeme Vašu objednávku spracovať. Ak tieto osobné údaje neposkytnete, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.


D) Direct mailing

1. Ak ste poskytli svoj výslovný súhlas s direct mailingom, môžeme Vám zasielať elektronický direct mailing s komerčným obsahom kvôli propagácii. Osobné údaje poskytnuté v priebehu registrácie na účely direct mailingu budú použité len na jeho zasielanie. Zasielanie direct mailingu môžete zrušiť kedykoľvek prostredníctvom možnosti „odhlásiť“, ktorá je obsiahnutá v každej sprave direct mailingu alebo pomocou zobrazeného linku.

Osobné údaje, ktoré od Vás získame na tento účel budeme uchovávať len počas obdobia, kedy budete súhlasiť so zasielaním direct mailingu a pokým nezrušíte svoj súhlas so zasielaním direct mailingu.

2. Direct mailing nezasielame my sami, ale prostredníctvom nášho partnera (= sprostredkovateľ), t. j. Trust Solutions s.r.o.. Náš sprostredkovateľ osobných údajov zaisťuje ochranu Vašich osobných údajov prostredníctvom náležitých a najmodernejších technických a organizačných opatrení. Náš partner nesmie používať poskytnuté osobné údaje na iné účely než sú účely, na ktoré ich dostal.

3. Poskytnutie osobných údajov kvôli odoberaniu direct mailingu nie je vyžadované zákonom a ani zmluvou a nie je potrebné kvôli uzatvoreniu zmluvy. Preto nejestvuje povinnosť poskytnúť tieto osobné údaje a/alebo súhlas s odoberaním direct mailingu. Právnym základom pre odoberanie direct mailingu je len súhlas, ktorý poskytnete (článok 6 (1) (a) GDPR. Ak súhlas neposkytnete, nebude Vám zasielaný žiaden direct mailing.


E) Práva dotknutých osôb

Navyše uvádzame i nasledujúce práva, ktoré majú dotknuté osoby v zmysle GDPR v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov:

Právo na informácie of prevádzkovateľa údajov o osobných údajov dotknutých osôb v zmysle článku 15 GDPR
Právo na opravu v zmysle článku 16 GDPR
Právo na vymazanie v zmysle článku 17 GDPR
Právo na obmedzenie spracúvania v zmysle článku 18 GDPR
Právo na prenositeľnosť osobných údajov v zmysle článku 20 GDPR
Právo namietať proti spracúvaniu v zmysle článku 21 GDPR
Okrem toho majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov, ktorú nájdete na tejto adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/


F) Prepojenia na iných poskytovateľov

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na iných poskytovateľov a prepojenia na naše stránky v sociálnych médiách. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na webové stránky a služby, ktoré sú našim vlastníctvom a ktoré prevádzkujeme. Nemáme žiaden vplyv na externé prepojenia, ktoré vyplynú z našich služieb. Nie sme zodpovední za to, či poskytovatelia alebo prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií plnia zákonné požiadavky o ochrane osobných údajov.


G) Technická ochrana údajov

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále a pravidelne vylepšované v súlade s technologickým pokrokom.


H) Platnosť a najnovšia verzia Vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je aplikovateľné priamo a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť, ak to budeme považovať za nevyhnutné a/alebo účelné.

--------------------------------------------------------------------------------------------

MaxPress s.r.o., 
IČO: 50714082
so sídlom Budovateľská 8, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42563/N