logo MaxPress SK

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti MaxPress s.r.o., IČO: 50714082, so sídlom: Budovateľská 8, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika (ďalej len „spoločnosť MaxPress“ alebo „predávajúci“) platné od 01.03.2020


1. Úvodné ustanovenie
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
„VOP“) určujú podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBZ“) časť obsahu kúpnych zmlúv, ktorými spoločnosť MaxPress ako predávajúci, predáva kupujúcim tovar.
1.2 Týmto VOP podliehajú všetky dodávky tovaru predávaného predávajúcim kupujúcemu na základe akceptovaných objednávok a inak uzatvorených kúpnych zmlúv. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto zmlúv. Odlišné dojednania v písomne uzatvorenej kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.
1.3 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, na zmluvné vzťahy založené medzi kupujúcim a predávajúcim na základe akceptovaných objednávok a/alebo inak uzatvorených kúpnych zmlúv v zmysle prvej vety bodu 1.2 týchto VOP sa neuplatnia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MaxprPress s.r.o.

2. Objednávka
2.1 Objednávka uskutočnená kupujúcim písomne, pro stredníctvom e-mailu je považovaná za záväznú a akceptovanú.
2.2 Kupujúci je oprávnený objednávkou uzatvorenú zmluvu zrušiť zaplatením odstupného vo výške 100% kúpnej ceny tovaru uvedeného v objednávke.

3. Tovar
3.1 Predávajúci poskytuje a predáva tovar v baleniach vopred dohodnutých, prípadne uvedených vo svojom cenníku alebo podľa vzájomnej dohody s kupujúcim. Objednaný tovar je dodávaný v štandardnej kvalite podľa platných noriem.
3.2 Pri výpočte celkovej hmotnosti dodávaného tovaru sa vychádza z ideálnej váhy, u tovaru dodávaného v kg z netto váhy. Odchýlka v plošnej hmotnosti pri predaji papierov a strojových kartónov môže byť +/- 10%.

4. Cena
4.1 Pokiaľ nie sú ceny dohodnuté inak, predáva predávajúci tovar za ceny uvedené predávajúcim, platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy.
4.2 Cena sa rozumie za dodacej podmienky DAP – dohodnuté miesto určenia podľa INCOTERMS 2010, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Dodávky sú realizované formou  pri dodávkach „Parcel“ je predávajúci opráv nený účtovať logistický poplatok v zmysle aktuálneho cenníka zmluvného externého prepravcu pre služby dodávok tovarov.
4.3 Predávajúci je oprávnený k cene za tovar účtovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.


5. Platba
5.1 Pre platenie ceny za tovar (ďalej len „kúpna cena“) je rozhodujúci spôsob platenia (ďalej len „platobná podmienka“), ktorý je dohodnutý pri každej dodávke. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, prevodom na účet predavajúceho. Kúpna cena je splatná do dátumu uvedeného na príslušnom daňovom doklade (faktúra) vystavenom predávajúcim.
5.2 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho so správnym variabilným symbolom. V prípade, ak variabilný symbol nie je uvedený alebo je uvedený nesprávne, príslušná dodávka nebude považovaná za riadne a/alebo včas uhradenú.
5.3 Ak sa kupujúci s platbou za určitú konkrétnu dodávku tovaru čiastočne alebo úplne omešká alebo ak má predávajúci dôvodné pochybnosti týkajúce sa platobnej neschopnosti kupujúceho, nie je predávajúci povinný uskutočniť ďalšie dodávky tovaru podľa objednávok kupujúceho zaslaných predávajúcemu po vzniku omeškania alebo dôvodných pochybností. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 14 dní po splatnosti je predávajúci oprávnený od zmluvy alebo objednávky odstúpiť. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho.
5.4 V prípade, ak nebude kúpna cena kupujúcim riadne a/ale- bo včas zaplatená, je predávajúci, okrem oprávnenia podľa bodu 5.3 týchto VOP, oprávnený účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s platbou kúpnej ceny.

6. Dodanie a prijatie tovaru
6.1 Predávajúci je povinný tovar dodať riadne a včas. Dodávka tovaru (ďalej ako „dodávka“) je uskutočnená včas, pokiaľ k nej dôjde v priebehu dohodnutej dodacej lehoty. V prípade, že dodávka nebude realizovaná v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, zaväzuje sa kupujúci predávajúcemu poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie (dodanie objednaného tovaru) v dĺžke minimálne 14 dní. Pokiaľ predávajúci dodá tovar v priebehu tejto dodatočne poskytnutej lehoty, dodávka bude považovaná za včasnú. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri dodaní tovaru potrebnú súčinnosť. Dodávka je splnená dodaním na dojednané miesto určenia.
6.2 Kupujúci je povinný tovar prevziať na dohodnutom mieste určenia a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru zodpovedá kupujúci za spôsobenú škodu a predávajúci je oprávnený tovar na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho uskladniť, a to buď vo svojom sklade alebo u tretej osoby. V prípade, ak bude požadované opätovné doručenie tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné náklady vzniknuté týmto opakovaným doručením.

7. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare
7.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho fyzickým dodaním tovaru na dohodnuté miesto určenia, t.j. odovzdaním tovaru kupujúcemu a podpísaním dodacieho listu o prevzatí tovaru, pokiaľ to nie je osobitne riešené v Rámcovej Kúpnej zmluve.
7.2 Pokiaľ podľa písomnej dohody zabezpečuje dopravu kupujúci alebo externý dopravca, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kujúceho v okamihu, keď je mu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi.
7.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným (100%-tným) zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu v súlade s týmito VOP alebo prís- lušnou zmluvou.
7.4 S poukázaním na bod 7.3 týchto VOP je predávajúci, ako vlastník tovaru, až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar kupujúcim, oprávnený vstúpiť do priestorov kupujúceho alebo tretích osôb, kde kupujúci skladuje tovar patriaci predávajúcemu. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu alebo podpisom písomnej zmluvy s predávajúcim v súlade s týmito VOP výslovne súhlasí s takýmto oprávnením predávajúceho a zaväzuje sa zabezpečiť predávajúcemu možnosť vstupu aj do priestorov tretích osôb, kde kupujúci skladuje tovar patriaci predávajúcemu. Kupujúci sa zároveň zaväzuje poskytnúť predávajúcemu riadnu, včasnú a úplnú súčinnosť pri výkone práva vstupu a ďalších oprávnení predávajúceho k dodanému a neuhradenému tovaru patriacemu predávajúcemu na základe jeho vlastníckeho práva k tovaru. V prípade porušenia týchto povinností kupujúcim je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty nezaplatenej dodávky tovaru, ktorého vlastníkom je predávajúci v súlade s bodom 7.3 týchto VOP, a to za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v tomto bode VOP zo strany kupujúceho.
7.5 Kupujúci od momentu, keď je mu umožnené nakladať s dodaným tovarom, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar predávajúcemu, zodpovedá za tovar ako skladovateľ podľa príslušných ustanovení OBZ.

8. Vyššia moc
8.1 Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabraňujú splniť dočasne alebo trvale povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, pokiaľ tieto okolnosti nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy alebo akceptovaní objednávky, sú od predávajúceho nezávislé a predávajúci ich nemohol odvrátiť. Keď nastúpia okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. akceptovanej objednávky. V obidvoch prípadoch nie je predávajúci zodpovedný za spôsobenú škodu, ktorá vznikla kupujúcemu nedodaním už objednaného tovaru. Za okolnosti vyššej moci sa považujú najmä, ale nie výlučne, požiar, povodeň, zemetrasenie, dopravné obmedzenia a poruchy vozidiel dopravcu, nefunkčnosť IT systémov na základe po- chybenia poskytovateľa IT alebo IT útoku tretej osoby, poveternostné podmienky, štrajk, vojna, a pod.


9. Reklamácia, zodpovednosť za škodu a vrátenie tovaru
9.1 Kupujúci je povinný dodávaný tovar prevziať a prehliadnuť vrátane obalu a skontrolovať jeho stav, množstvo a súlad s objednávkou. Akékoľvek viditeľné vady alebo nesúlad medzi objednávkou, dodacím listom a dodaným tovarom zistené pri preberaní tovaru musia byť zapísané kupujúcim okamžite pri dodávke podľa spôsobu dodania a dokladov k tomu prislúchajúcich na Prepravný list dopravcu aj na Dodací list. Zjavné vady a nesúlad je kupujúci povinný uplatniť písomne ihneď. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný písomne uplatniť u predávajúceho ihneď po zistení, najneskôr však do 1 mesiaca po dodaní tovaru. Reklamácie skrytých vád musia byť doložené reklamačným protokolom a dokladovým materiálom a ďalšími náležitosťami, ktoré umožňujú posúdiť reklamovanú vadu (napr. fotodokumentácia, vzorky atď.). Predávajúci nezodpovedá za vady a škody, ktoré mohli vzniknúť neodborným technickým poradenstvom, ani za vady a škody vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s uskladnením dodaného tovaru u kupujúceho alebo u tretej osoby alebo v súvislosti so spracovávaním dodaného tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.
9.2. Kupujúci je povinný vykonať vlastné skúšky každého tovaru, ktorého vlastnosti to vyžadujú. Pokiaľ kupujúci využíva tovar na špeciálne aplikácie, je jeho povinnosťou overiť ich vhodnosť pre daný účel pomocou vhodných predbežných skúšok. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodné aplikácie a modifikácie tovarov.
9.3 Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu spôsobenú kupujúcemu v rámci jednotlivých dodávok tovaru, kupujúcim preukázanú a riadne uplatnenú, avšak maximálne len do výšky kúpnej ceny za príslušnú dodávku tovaru. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za nepriame, následné a súvisiace škody, ani za ušlý zisk Kupujúceho.
9.4 Predávajúci môže kupujúcemu povoliť vrátiť tovar, a to najneskôr do 7 dní odo dňa fakturácie. Vrátený tovar musí byť v nepoškodenom stave. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Za vrátenie tovaru účtuje predávajúci kupujúcemu manipulačný poplatok a náklady na prepravu tovaru, a to min. vo výške 12% z hodnoty vráteného tovaru. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru. Tovar sa nevracia na dobierku, takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť ku kupujúcemu.
9.5 Čas reklamačného konania sa môže predĺžiť o čas potrebný na vyjadrenie dodávateľom/výrobcom, maximálne však na 90 dní.

10. Rozhodné právo a riešenie sporov
10.1 Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä OBZ. K prejednávaniu všetkých sporov zo zmluvy alebo akceptovanej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.